Warszawa Gocław, ul. Wał Miedzeszyński 646
519 193 167

Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW W KLUBIE ZA POŚREDNICTWEM
WITRYNY INTERNETOWEJ I UDZIAŁU W IMPREZACH

 

Defincje

§ 1

 

Organizator – EXPLOSION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (02-784), przy ul. Stokłosy 6/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000704952, NIP 9512300595,
REGON 142166064.

 

Klub – Explosion Club położony w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 646, którego właścicielem jest spółka  Explosion Club Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Warszawie (Organizator).

 

Impreza – wydarzenie o charakterze rozrywkowym (muzycznym) typu dyskoteka w Klubie, którego organizatorem jest Explosion Club Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Warszawie (Organizator).

 

Bilet – ważny i opłacony dokument zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, wystawiany przez Organizatora, upoważniający Uczestnika do wejścia do Klubu i korzystania z loży/vip room’u w trakcie Imprezy.

 

Uczestnik – osoba która nabyła bilet w Klubie albo Zakupiła Bilet za pośrednictwem Witryny Internetowej oraz spełnia warunki określone w Regulaminie. Za Uczestnika uważa się również osobę, która nabyła Bilet za pośrednictwem osoby, która Zakupiła Bilet za pośrednictwem Witryny Internetowej.

 

Zakup – dokonanie przez Uczestnika zakupu Biletu na miejsce w loży/vip room’ie w Klubie na Imprezę za pośrednictwem Witryny Internetowej i dokonanie zapłaty przez Stronę Płatności, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Witryna Internetowa – strona internetowa www.bilety.explosionclub.pl, administrowana przez Organizatora, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą Zakupić Bilety w formie elektronicznej.

 

Strona Płatności – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495,
(dalej zwanym „PayU”).

 

Polityka prywatności – zasady określające sposób oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Uczestników Imprez, dostępne na Witrynie Internetowej.

 

 

 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

Postanowienia wstępne

§ 2

 1. Organizator organizując Imprezę kieruje się dobrem i bezpieczeństwem Uczestników oraz przepisami prawa.
 2. Uczestnicy mogą kupić bilet osobiście w dniu Imprezy w kasie Klubu albo dokonując Zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny Internetowej.
 3. Kupując Bilet Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń ochrony, służb porządkowych oraz przedstawicieli Organizatora.
 4. Uczestnicy którzy kupili Bilety mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nabycie Biletu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Prawo wstępu na Imprezy organizowane w Klubie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz nabyły Bilet.
 6. Jeden Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Imprezę i nie może zostać wykorzystany ponownie.
 7. Na Imprezy organizowane w Klubie wstępu nie mają:
  • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji (na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy a dn. 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);
  • osoby, którym przedstawiciel Organizatora odmówi wstępu na Imprezę ze względów określonych w punktach 1 i 2 powyżej oraz osoby, których zachowanie (w tym agresywne, obrażające inne osoby) zagraża bezpieczeństwu albo czci innych Uczestników Imprezy.
 8. Na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są do ubioru wieczorowego. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby w stroju i obuwiu sportowym.
 9. Nabyty Bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, która może być cofnięta z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa innych Uczestników Imprezy albo Klubu. W przypadku cofnięcia zgody na udział w Imprezie przed wejściem do Klubu na Imprezę, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej ceny za Bilet. W takiej sytuacji zwrot ceny Biletu nastąpi bezpośrednio w kasie biletowej w Klubie w dniu organizacji Imprezy albo w sposób określony w § 7 Regulaminu.
 10. Za sprawdzanie Biletów oraz wpuszczanie Uczestników na Imprezę odpowiedzialna jest osoba/osoby wyznaczona/e przez Organizatora, która zaprasza Uczestników do środka Klubu.
 11. Informacje dotyczące Imprez w Klubie oraz obowiązujące ceny Biletów wstępu na Imprezy w Klubie znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: explosionclub.pl.
 12. Organizator może oferować obniżone ceny Biletów na określone Imprezy albo miejsca na Imprezie. Decyzja o udzielanych rabatach w stosunku do normalnej ceny Biletów należy do wyłącznej decyzji Organizatora.
 13. Organizator nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na Imprezie, takie jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu ceny Biletu ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem Imprezy z wyżej wymienionych powodów. Zwrot w pełnej wysokości ceny Biletu następuje w przypadku odwołania Imprezy przed godziną jej rozpoczęcia, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 poniżej.

 

 Prawo wstępu

§ 3

 1. Prawo wstępu na Imprezy organizowane w Klubie mają osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz nabyły Bilet.
 2. Jeden Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Imprezę i nie może zostać wykorzystany ponownie.
 3. Na Imprezy organizowane w Klubie wstępu nie mają:
  • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji (na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy a dn. 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);
  • osoby, którym przedstawiciel Organizatora odmówi wstępu na Imprezę ze względów określonych w punktach 1 i 2 powyżej oraz osoby, których zachowanie (w tym agresywne, obrażające inne osoby) zagraża bezpieczeństwu albo czci innych Uczestników Imprezy.
 4. Na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są do ubioru wieczorowego. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby w stroju i obuwiu sportowym.
 5. Nabyty Bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, która może być cofnięta z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa innych Uczestników Imprezy albo Klubu. W przypadku cofnięcia zgody na udział w Imprezie przed wejściem do Klubu na Imprezę, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej ceny za Bilet. W takiej sytuacji zwrot ceny Biletu nastąpi bezpośrednio w kasie biletowej w Klubie w dniu organizacji Imprezy albo w sposób określony w § 7 Regulaminu.
 6. Za sprawdzanie Biletów oraz wpuszczanie Uczestników na Imprezę odpowiedzialna jest osoba/osoby wyznaczona/e przez Organizatora, która zaprasza Uczestników do środka Klubu.
 7. Informacje dotyczące Imprez w Klubie oraz obowiązujące ceny Biletów wstępu na Imprezy w Klubie znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: explosionclub.pl.
 8. Organizator może oferować obniżone ceny Biletów na określone Imprezy albo miejsca na Imprezie. Decyzja o udzielanych rabatach w stosunku do normalnej ceny Biletów należy do wyłącznej decyzji Organizatora.
 9. Organizator nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na Imprezie, takie jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu ceny Biletu ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem Imprezy z wyżej wymienionych powodów. Zwrot w pełnej wysokości ceny Biletu następuje w przypadku odwołania Imprezy przed godziną jej rozpoczęcia, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 poniżej.

 

Zakup Biletu na Imprezę

§ 4

 1. Zakup Biletów na Imprezę w Klubie odbywa się za pośrednictwem Witryny Internetowej.
 2. Zakup Biletów na Imprezę następuje poprzez złożenie, za pośrednictwem Witryny Internetowej, zamówienia miejsca w Klubie (loży albo vip room’u) oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności za Zakupiony Bilet/Bilety, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Zakup Biletów na Imprezę w Klubie następuje poprzez złożenie zamówienia na Witrynie Internetowej, to jest wykonanie kolejno następujących czynności:
 • wybór Imprezy,
 • podanie danych osobowych osoby Zakupującej Bilety (imię, nazwisko, adres email),
 • wybór loży/vip room’u,
 • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych osoby Zakupującej Bilet zgodnie z Polityką prywatności,
 • potwierdzenie Zakupu Biletów na Imprezę oraz podanie liczby osób, dla których Zakup Biletów następuje.
 1. Zakup Biletów powinien nastąpić nie później niż w ciągu 1 (słownie: jednej godziny) od momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny Internetowej na Imprezę. Upływ powyższego terminu może spowodować wygaśnięcie zamówienia i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury Zakupu Biletów. Bilety, które nie zostały Zakupione, powracają do puli dostępnych lóż/vip room’ów na daną Imprezę.
 2. W przypadku Zakupu Biletów, Uczestnik otrzyma wiadomość w formie e-mail na adres podany w trakcie składania zamówienia, potwierdzającą Zakup Biletów.
 3. Płatności za Zakupione Bilety można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Strony Płatności (payu.pl). Procedura zapłaty za Zakupione Bilety za pośrednictwem Witryny Internetowej została określona w § 5 poniżej.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na Imprezę za pośrednictwem Witryny Internetowej. Jeżeli Organizator nie postanowi inaczej, sprzedaż Biletów za pośrednictwem Witryny Internetowej rozpoczyna się nie wcześniej niż na 5 dni przed organizacją Imprezy i kończy na 12 godziny przez rozpoczęciem Imprezy.

 

Płatność

§ 5

 1. Płatność za Bilety nabyte za pośrednictwem Witryny Internetowej możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności (www.payu.pl), na którą osoba Zakupująca Bilety zostanie przekierowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Osoba Zakupująca Bilety ma możliwość zapłaty wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Do ceny Biletów za lożę/vip room na daną Imprezę będzie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 1,7 % za każdy Bilet.
 4. Po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty za Zakupione Bilety, Uczestnik otrzyma wiadomość na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Witryny Internetowej
 5. Płatność za Zakupione Bilety powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę jednostkową Biletu. Osobie Zakupującej Bilety nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za każdy Bilet z osobna.
 6. Momentem decydującym o Zakupie Biletów za pośrednictwem Witryny Internetowej jest otrzymanie przez Organizatora informacji o wykonaniu płatności za pośrednictwem Strony Płatności.
 7. Ceny wskazane na stronie internetowej Organizatora explosionclub.pl/ oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dostawa i realizacja Zakupionego Biletu

§ 6

 1. Po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty za Zakupione Bilety, zgodnie z procedurą określoną w § 5 powyżej, Uczestnik otrzyma wiadomość na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Witrynie Internetowej.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Zakupionych Biletów wysłanych Uczestnikowi w formie e-mail jest:
 • urządzenie z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
 • drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier,
 • urządzenie multimedialne, typu smartfon, tablet, pozwalające pobrać Bilet i wyświetlić go z wyraźnie widocznym kodem.
 1. Uczestnik powinien wydrukować Zakupione Bilety z pliku PDF w taki sposób, żeby każdy Bilet był czytelny i nieuszkodzony.
 2. Uczestnik który Zakupił Bilety, może także przyjść na Imprezę z zachowanymi Biletami na urządzeniu multimedialnym (typu smartfon, tablet). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak prawidłowego działania urządzenia, na którym Uczestnik ma zapisane Bilety. Organizator nie doładowuje urządzeń multimedialnych w Klubie.
 3. Realizacja Zakupionego Biletu następuje poprzez okazanie osobie wyznaczonej przez Organizatora obsługującej bramkę biletową:
 • wydrukowanego Biletu otrzymanego w emailu przez Uczestnika, albo
 • urządzenia multimedialnego (typu smartfon, tablet) z Biletami wyświetlonymi w formie obrazu w rozmiarze nie mniejszym niż 25 mm na 25 mm z wyraźnym kodem. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletów ponosi wyłącznie Uczestnik, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 1. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności Biletu albo co do tożsamości osoby uprawnionej do jego realizacji, osoba wyznaczona przez Organizatora jest upoważniona do zażądania okazania przez Uczestnika dowodu tożsamości oraz złożenia wyjaśnień na okoliczność sposobu nabycia Biletu/Biletów.
 2. Zakupiony Bilet/Bilety ważny jest od momentu jego otrzymania przez Uczestnika po zaksięgowaniu płatności przez Organizatora do momentu zakończenia Imprezy albo opuszczenia Imprezy przez Uczestnika. Uczestnik powinien wykorzystać Zakupiony Bilet/Bilety oraz zająć zarezerwowany lożę/vip room do godziny 24.00 w dniu Imprezy.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się na Imprezę kilku osób z tym samym Biletem, upoważniona do udziału w Imprezie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

 

Rezygnacja z Zakupionego Biletu

§ 7

 1. Uczestnik, który Zakupił Bilety za pośrednictwem Witryny Internetowej może dokonać zwrotu Zakupionych Biletów najpóźniej na 3 dni (to jest 72 godziny) przed godziną rozpoczęcia Imprezy.
 2. W celu zwrotu Zakupionych Biletów Uczestnik powinien pobrać i wypełnić formularz wskazany w ust. 5 poniżej. Formularz zwrotu Zakupionych Biletów Uczestnik może przekazać do Organizatora w formie elektronicznej (e-mail) albo osobiście w Klubie.
 3. Wypełniony formularz zwrotu Zakupionych Biletów Uczestnik może przesłać w formie elektronicznej (e-mail) na adres Organizatora www.explosionclub.pl albo przesyłając oświadczenie zawarte w formularzu bezpośrednio w treści e-maila.
 4. Zwrot ceny Zakupionych Biletów można dokonać również osobiście poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza w Klubie pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-944 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 Przed osobistym złożeniem formularza zwrotu Zakupionych Biletów należy powiadomić o tym zamiarze osobę upoważnioną przez Organizatora pod numerem telefonu 519 193 167.
 5. Formularz do pobrania oświadczenia o zwrocie Zakupionego Biletu/Biletów.
 6. Uczestnik może dokonać zwrotu Zakupionych Biletów wyłącznie za wszystkie miejsca przy loży/vip room’ie. W takim przypadku nie ma możliwości częściowego zwrotu Zakupionych Biletów, to jest z części, w tym jednego, miejsca przy loży/vip room’ie.
 7. Zwrot ceny Zakupionych Biletów nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania formularza zwrotu Zakupionych Biletów przez Organizatora na numer rachunku bankowego/nr karty, z którego/której nastąpiła płatność za Zakupione Bilety albo numeru rachunku bankowego wskazanego przez Uczestnika. Kwota zwrotu za Zakupione Bilety zostanie pomniejszona o kwotę prowizji operatora Strony Płatności z tytułu obsługi płatności.

 

Odwołanie, zmiana daty albo programu Imprezy

§ 8

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany programu albo daty odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub programu Imprezy, Uczestnik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu lub daty Imprezy, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej explosionclub.pl Dodatkowo Uczestnicy, którzy Zakupili Bilety za pośrednictwem Strony Internetowej otrzymają wiadomość w przedmiotowej sprawie na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia na Witrynie Internetowej.
 3. W celu uzyskania zwrotu środków pieniężnych wpłaconych w ramach Zakupu Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail biuro@explosionclub.pl otrzymanych Biletów.
 4. Zwrot ceny Zakupionych Biletów za pośrednictwem Witryny Internetowej w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail z Biletami, przelewem na numer rachunku bankowego/nr karty, z którego/której nastąpiła płatność za Zakupione Bilety albo numeru rachunku bankowego wskazanego przez Uczestnika.
 5. Zwrotu Biletów można dokonać także osobiście w Klubie w kasie biletowej pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-944 Warszawa. W tym celu należy zwrócić wydrukowany Bilet/Bilety. Zwrot środków pieniężnych za nabyte Bilety będzie dokonywany w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej explosionclub.pl, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o odwołaniu, zmianie programu lub daty Imprezy.
 6. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Explosion Club Sp. z o.o. s. k. z siedzibą pod adresem: ul. Stokłosy 6/1, 02-784 Warszawa.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Zakupu Biletów oraz obsługi zwrotów i reklamacji, uwzględniając postanowienia Polityki  prywatności. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie i powierzenie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie niezbędnym do Zakupu Biletów oraz realizacji innych usług wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. Bilety i rezerwacje na loże/vip room wydawane są na okaziciela (bez zamieszczania na nich danych osobowych), przy czym Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko, jeśli będzie wymagało tego bezpieczeństwo Imprezy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla ustalenia, że to dany Uczestnik dokonał zakupu Biletu/Biletów na lożę/vip room.
 9. Uczestnik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora. Postanowienia Polityki prywatności mają w tym przypadku pełne zastosowanie.

 

Dane osobowe

§ 9

 1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Explosion Club Sp. z o.o. s. k. z siedzibą pod adresem: ul. Stokłosy 6/1, 02-784 Warszawa.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji Zakupu Biletów oraz obsługi zwrotów i reklamacji, uwzględniając postanowienia Polityki  prywatności. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie i powierzenie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie niezbędnym do Zakupu Biletów oraz realizacji innych usług wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Bilety i rezerwacje na loże/vip room wydawane są na okaziciela (bez zamieszczania na nich danych osobowych), przy czym Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko, jeśli będzie wymagało tego bezpieczeństwo Imprezy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla ustalenia, że to dany Uczestnik dokonał zakupu Biletu/Biletów na lożę/vip room.
 4. Uczestnik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora. Postanowienia Polityki prywatności mają w tym przypadku pełne zastosowanie.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Wejście Uczestnika na Imprezę jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem Uczestników Imprezy (zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze. zm.).
 2. Wszelkie reklamacje związane z Zakupem Biletów można zgłaszać:
 • w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@explosionclub.pl
 • w formie listowej, za pośrednictwem poczty na adres Explosion Club Sp. z o.o. s.k. ul. Wał Miedzeszyński 646 03-994 Warszawa

Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres e-mail albo adres zamieszkania wskazany przez Uczestnika.

 1. Organizator informuje, że treść Regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Organizatora, w tym poprzez podanie zestawienia zmian wprowadzonych do Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania w sposób określony w ust. 1 powyżej.
 2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.